Polityka prywatności

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz polityka ochrony danych osobowych w kancelarii adwokackiej

 1. Niniejsze zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz politykę ochrony danych osobowych w kancelarii adwokackiej przyjmuje się w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych przez adwokata w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Adwokat Andrzej Nowakowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Nowakowski, ul. Mikołowska 4 A, lok. 303, NIP 839-149-74-33, tel. 509 485 280, adres e-mail adwokat.andrzej.nowakowski@gmail.com.
 3. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na: • udzielaniu porad prawnych, • sporządzaniu opinii prawnych, • opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przez sądami i urzędami (co wynika z treści art. 4 ust 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze) w celu wykonania powyższego obowiązku, czyli wykonywania zawodu, Adwokat przetwarza dane osobowe klienta oraz osób trzecich.
 4. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej (co wynika z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze) wobec czego przepisy wskazanego wyżej rozporządzenia RODO stosuje się w zakresie w jakim nie naruszają one wskazanego obowiązku zachowania przez adwokata tajemnicy.
 5. Dane osobowe klienta oraz dane osobowe osób trzecich przekazane Adwokatowi przez klienta są przetwarzane w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych celach, którymi są: • wnoszenie pism i kontakt z organami instytucjami, stronami przeciwnych lub ich pełnomocnikami z zachowaniem warunków formalnych wynikających w przepisów prawa, • utrzymywanie bieżącego kontaktu z klientem, • wywiązywanie się przez adwokata z obowiązków podatkowych, prowadzenie ewidencji spraw w kancelarii jak też ewidencji rozliczeń z klientem. Przesłankami przetwarzania danych osobowych przez adwokata są: – niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej i podejmowanie działań na żądnie klienta, – konieczność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na adwokacie, – prawnie usprawiedliwiony interes wyrażający się działaniach podejmowanych w celu dochodzenia lub obrony praw.
 6. W przypadku konieczności ujawnienia adwokatowi danych sensytywnych czyli wrażliwych takich jak informacje dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych i przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej, klienta lub osoby trzeciej, dane są to przetwarzane jeżeli tylko wówczas jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń w postępowaniu sądowym lub administracyjnym lub innym postępowaniu pozasądowym. Nadto wykonywanie zawodu adwokata odbywa się w interesie publicznym, co uprawnia Adwokata do przetwarzania tego typu danych.
 7. Adwokat przetwarza tylko dane niezbędne.
 8. Odbiorcami danych osobowych są: a) wszelkie organy i instytucje jak również osoby trzecie, do których adwokat zwraca się w związku z koniecznością prawidłowego wykonywania zawodu adwokata lub zawartej z klientem umowy, b) pełnomocnicy substytucyjni, c) odbiorcą danych osobowych klienta jest także zewnętrzne biuro rachunkowe prowadzące obsługę finansową adwokata, z którym Adwokat posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów jego kancelarii.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych istnieje prawo do: – żądania przez osobę, której dane dotyczą od adwokata dostępu do danych osobowych, – prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – prawo przenoszenia danych, – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jednocześnie nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących (co wynika z art. 16a ust 2. ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze).
 10. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany tj. zarówno poprzez ich przetwarzanie przy wykorzystaniu komputera, telefonu i Sieci Internet oraz poczty elektronicznej adwokata jak też poprzez prowadzenie dokumentacji w formie tradycyjnej, papierowej, w szczególności akt podręcznych sprawy. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność dotycząca tych danych jak w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie poprzez przesłanie, rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.
 11. Adwokat podejmuje czynności celem niedopuszczenia do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych osobom nieuprawnionym, chroni je niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem poprzez: • zabezpieczenie elektronicznych nośników, zbiorów danych, skrzynki e-mail hasłami, • przechowywanie danych osobowych mających formę papierową w szafie pancernej, • tworzenie kopii zapasowych, • korzystanie z oprogramowania antywirusowego, • zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, • wprowadzenie zasad i polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. • prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.
 12. Istnieje możliwość zwrócenia się do Adwokata o wyjaśnienie zagadnień dotyczących ochrony jego danych osobowych w przypadku, gdyby niniejsze informacja okazała się dla niego niepełna lub niejasna
 13. Dane osobowe są przetwarzane: • rzetelnie i w sposób zgodny z prawem, • w sposób zapewniający zrozumienie dla osoby, której dane dotyczą, • w konkretnych i prawnie zasadnych celach i w sposób ograniczony tak co do konieczności przetwarzania tych danych jak i czasu tego przetwarzania, • w sposób umożliwiający sprostowanie ewentualnych błędów lub wprowadzenie uzupełnień danych niezupełnych, • w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
 14. Celem wywiązania się z zasady koniecznego czasu przetwarzania danych administrator raz z miesiącu weryfikuje rejestr czynności przetwarzania danych celem usuwania danych w związku z upływem okresu ich dopuszczalnego przetwarzania.
 15. Za naruszenia danych osobowych uważa się ich ujawnienie lub udostępnienie osobom nieuprawnionym, niedozwolone lub niezgodne z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratę, uszkodzenie, zniszczenie. • w przypadku wystąpienia takiego naruszenia adwokat zgłasza ten fakt bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 72 godzin od jego stwierdzenia organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne by naruszenie takie skutkowało rzeczywistym naruszenia wolności lub praw osoby fizycznej, • jeśli ryzyko, o którym mowa wyżej jest wysokie należy niezwłocznie zawiadomić osobę, której dane dotyczą, chyba że przepisy RODO wyłączają taką konieczność. • w przypadku naruszenia danych osobowych należy uzupełnić prowadzony rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
 16. Dane osobowe są przetwarzane przez adwokata: a) na komputerze zabezpieczonym hasłem, b) na telefonie komórkowym zabezpieczonym hasłem, c) w formie papierowej, w szczególności akt podręcznych przechowywanych w sposób gwarantujący ich nienaruszalność przez podmioty nieuprawnione.
 17. Adwokat uniemożliwia przebywanie w siedzibie kancelarii jakimkolwiek osobom postronnym bez swojej obecności, w szczególności w miejscu znajdowania się instrumentów i urządzeń, o których mowa w pkt.16
 18. Adwokat nie pozostawia możliwości dostępu do urządzeń i szafy wymienionych w pkt 16, gdy opuszcza siedzibę kancelarii, która nadto jest zamykana, zaś budynek w którym znajduje się siedziba Kancelarii jest zabezpieczony alarmem.
 19. Adwokat tworzy kopie zapasowe danych celem zapobiegania ich zniszczeniu lub utracie na dysku zewnętrznym.
 20. Adwokat w celu zabezpieczenia komputera, w tym poczty elektronicznej i telefonu korzysta z oprogramowania antywirusowego.
 21. W przypadku podłączenia do komputera lub telefonu przenośnych nośników danych należy uruchomić funkcję ich skanowania przed właściwym użyciem.
 22. W przypadku kierowania wiadomości e-mail przez adwokata w treści wiadomości zamieszcza się następujący komunikat: • Ta wiadomość wraz z dołączonymi do niej załącznikami przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotu, który jest jej faktycznym adresatem i może zawierać informacje poufne, w tym objęte tajemnicą adwokacką. W przypadku gdy nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości proszę o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz trwałe jej usunięcie wraz z załącznikami. Przetwarzanie danych zawartych w wiadomości jest niedopuszczalne. Administratorem danych osobowych jest Adwokat Andrzej Nowakowski prowadząca działalność gospodarczą Kancelaria Adwokacka Andrzej Nowakowski, ul. Mikołowska 4 A, lok. 303, NIP 839-149-74-33, numer telefonu 509 485 280, adres e-mail adwokat.andrzej.nowakowski@gmail.com Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem https://nowakowski-adwokat.pl/polityka-prywatnosci
 23. Wszelkie wiadomość e-mail kierowane na adres email adwokat.andrzej.nowakowski@gmail.com niewiadomego pochodzenia są niezwłocznie usuwane bez ich otwierania oraz oznaczane jako wiadomości niepożądane.
 24. Adwokat używa oryginalnego oprogramowania.
 25. Adwokat udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w przypadku udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego lub udzielenia upoważnienia do zastępowania adwokata aplikantowi adwokackiemu lub aplikantowi radcowskiemu, którzy potwierdzają zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
 26. Przeglądu treści niniejszego dokumentu, który zostaje sporządzony w jednym egzemplarzu oraz wywieszony w siedzibie Kancelarii dokonuje się raz na kwartał celem weryfikacji aktualności jego postanowień.
Dodatkowo stwierdza się, że adwokat:
 1. zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze,
 2. zobowiązany jest do przestrzegania Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,
 3. zobowiązany jest do postępowania zgodnego z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 16 listopada 2017 r.  w przedmiocie procedury postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego lub prywatnego, którym mogą znajdować się dokumenty i pisma zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką bądź obrończą wraz z instrukcją postępowania,
 4. zobowiązany jest do postępowania zgodnego z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 16 listopada 2017r. w przedmiocie powinności adwokata w przypadku czynności procesowych polegających na przesłuchaniu adwokata w jakimkolwiek postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy , z którą to czynnością wiązać się może ryzyko ujawnienia tajemnicy zawodowej lub obrończej  wraz z instrukcją postępowania
co również służy wywiązaniu się przez adwokata z obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Używamy plików cookies i podobnych technologii zgodnie z Polityką Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.